Is Shehryar khan Afridi leaving PTI and politics?

kya shehriyaar afridi tehreek insaf ko chorh kar ja rahe hain?